Meist

Rapla Maakonna Spordiliidu eesmärgid ja tegevused

Spordiliidu põhieesmärgiks on spordialade harrastajate ja huviliste ühendamine, tingimuste loomine spordimeisterlikkuse tõstmiseks ja elanikkonna tervise tugevdamiseks ning spordiharrastajate järjepidevuse kindlustamiseks.

Sel eesmärgil liit:

1) koondab ja ühendab maakonnas tegutsevaid liikmeid;

2) propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubide kaudu liidu tegevusse spordist huvitatud isikuid;

3) organiseerib ja viib läbi võistlusi ning teisi sportlikke üritusi, laagreid, kokkutulekuid, nõupidamisi, seminare ja õppusi;

4) abistab spordialase informatsiooni hankimisel ja selle levi korraldamisel;

5) esindab ja kaitseb oma liikmete huve ning õigusi;

6) kujundab koos liikmetega liidu sees spordi finantseerimispoliitikat;

7) annab välja autasusid ja ergutusvahendeid ning teeb ettepanekuid asjaomastele organisatsioonidele liidu liikmete ja töötajate autasustamiseks;

8) arendab koostööd vabariiklike spordiorganisatsioonidega, piirkondlike omavalitsustega, firmadega, riiklike asutuste ja teiste juriidiliste isikutega;

9) viib läbi spordialase tegevuse korraldamiseks kasumit mittetaotlevail eesmärkidel tasuta ja tasulisi spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid liidu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid;

10) osutab oma liikmetele vajalikke teenuseid ja täidab liikmete poolt talle delegeeritud teisi ülesandeid.

11) maksab stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale.

Liikmeskond

Rapla Maakonna Spordiliidu Liikmed

Liidu liikmeteks võivad olla juriidilised isikud – mittetulundusühingutena tegutsevad spordiklubid, seltsid ja ühendused, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt liidu tegevuses.

Liikmed saavad kuuluda liitu ainult oma klubi kaudu. Liidu toetajaliikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa liidu eesmärkide elluviimisele ning osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt liidu tegevuses.

Tegevuskava

1) Meistrivõistluste ja spordiliidu egiidi all läbiviivate võistluste ettevalmistamine ning läbiviimine.

2) Koolinoorte võistluste ettevalmistamine ja läbiviimine.

3) Koostööpartnerite ja toetajate leidmine.

4) EMSL Jõud võistlustest ja üritustest osavõtmine.

5) Kehalise kasvatuse õpetajate koolituste ja ühisürituste läbiviimine.

6) Raplamaa Spordimängude läbiviimine.

7)Spordialade vabatahtlike (kohtunikud, sekretärid, abijõud) koondamine ja seminaride läbiviimine.

8)Sportlaste, treenerite, kehalise kasvatuse õpetajate, spordiaktiivi ja spordiametnike ühisürituste läbiviimine.

9)Parimate sportlaste, treenerite, võistkondade ja sportlikuma pere väljaselgitamine.

10) Maakonna parimate koolisportlaste valimine.

11) Koostöö omavalitsusjuhtide ja sporditöö organisaatoritega valdades.

12) Spordialase teavitustöö tõhustamine.

13) Spordiliidu kodulehe informatiivsuse tagamine.

14) Koostöö nädalalehega Raplamaa Sõnumid ja Raplamaa raadioga.

15) Välissidemete loomine võistlusspordi- ja spordialase töö ja tegemiste valdkonnas.

16) Spordiliidu ja spordiklubide vahelise koostöö arendamine.